"Trăm năm bia đá thì mòn. Vẫn mong truyền thống vẹn tròn ngàn năm..."