Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đồng Hới

 

· Trưởng phòng: Hồ Thanh Hải

· Phó Trưởng phòng: Đinh Bá Quang

· Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Việt Hà

 

* Vị trí, chức năng: Là cơ quan chuyên môn giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo (trừ đào tạo nghề) tại địa phương về các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của phòng theo quy định của pháp luật, chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức biên chế và công tác của UBND thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo.

* Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Trình UBND thành phố ban hành các quyết định, chỉ thị, các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của UBND tỉnh và Sở GD&ĐT về hoạt động giáo dục trên địa bàn, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện sau khi được ban hành.

2. Trình UBND thành phố quyết định, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, chương trình và biện pháp cải cách hành chính Nhà nước thuộc lĩnh vực được giao, tổ chức thực hiện sau khi đựơc phê duyệt.

3. Về quản lý giáo dục phổ thông, mầm non:

- Trình UBND thành phố về quy hoạch mạng lưới các trường THCS, trường Tiểu học, trường Mầm non, trường mẫu giáo và cơ sở giáo dục mần non trên địa bàn thành phố.

- Thẩm định và chịu trách nhiệm nội dung thẩm định các đề án, hồ sơ thành lập, sát nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các trường THCS, trường Tiểu học, Trường Mầm non, trường mẫu giáo và cơ sở giáo dục mầm non trình UBND thành phố quyết định.

- Hướng dẫn, kiểm tra UBND cấp xã thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn xã, việc thành lập, sát nhập, chia tách, giải thể, đình chỉ hoạt động các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Giúp UBND thành phố quản lý cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục trên địa bàn thành phố theo phân cấp của UBND tỉnh, chịu trách nhiệm thực hiện các quy định về tiêu chuẩn giáo viên, quy chế thi cử, cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật.

4. Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc phạm vi quản lý của thành phố, xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm. Tổng hợp kế hoạch biên chế sự nghiệp giáo dục hành năm để UBND thành phố trình cấp có thẩm quyền quyết định, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục thuộc địa phương quản lý.

5. Tổ chức lập dự toán ngân sách giáo dục, dự toán chi các chương trình mục tiêu quốc gia hành năm về giáo dục của thành phố gửi cơ quan chuyên môn của UBND thành phố theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức thực hiện công tác phổ cập giáo dục và tổ chức thực hiện xã hội hoá các hoạt động giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố theo sự chỉ đạo của UBND thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo.

7. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến trong giáo dục, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương, hướng dẫn, chỉ đạo phong trào thi đua của ngành, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về giáo dục trênđịa bàn thành phố.

8. Phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra và thanh tra việc thi hành pháp luật về lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với UBND thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo.

10. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ công chức, viên chức, tài chính và tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý hiện hành.

11. Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND thành phố.