Saturday, 16/02/2019 - 17:20|
GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐỒNG HỚI - VỮNG VÀNG TRÊN ĐƯỜNG ĐI TỚI
 • Trần Thị Sáu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ QLGD
  • Điện thoại:
   0323.827960
  • Email:
   tranthisau@donghoi.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lãnh đạo, quản lý toàn bộ hoạt động của ngành giáo dục Thành phố Đồng Hới

 • Nguyễn Thanh Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm Toán
  • Điện thoại:
   0912550065
  • Email:
   nguyenthanhhai@donghoi.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quản lý các hoạt động cấp học THCS, GDTX, GDCN, Thanh tra, Pháp chế.

 • Đinh Bá Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0323.845499
  • Email:
   dinhbaquang@donghoi.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quản lý các hoạt động cấp học Tiểu học, GDNGLL, CNTT, PCGD.