Cơ cấu tổ chức

Cơ quan Phòng Giáo dục

Họ tên: TRẦN THỊ SÁU
Chức vụ : Trưởng phòng

Điện thoại: 052.3600292
Email: tranthisau@donghoi.edu.vn

Họ tên: NGUYẾN THANH HẢI
Chức vụ : P.Trưởng phòng

Điện thoại: 052.3821036
Email: 
nguyenthanhhai@donghoi.edu.vn

Họ tên: ĐINH BÁ QUANG
Chức vụ : P.Trưởng phòng

Điện thoại: 052.3845499
Email: 
dinhbaquang@donghoi.edu.vn

Họ tên: TRẦN VĂN NINH 
Chức vụ : Chủ tịch công đoàn 

Điện thoại: 052.6278919
Email: tranvanninh@donghoi.edu.vn


Họ tên: TRƯƠNG MAI PHƯƠNG
Phần hành : 
Tổ Tiểu học - Mầm non

Điện thoại: 052.3850951
Email: 
maiphuong@donghoi.edu.vn

Họ tên: NGUYỄN THỊ VIỆT HÀ
Phần hành : 
Tổ Tiểu học - Mầm non

Điện thoại: 052.3850951
Email: 
vietha@donghoi.edu.vn

Họ tên: TRƯƠNG THỊ MINH HƯƠNG
Phần hành : 
Tổ Tiểu học - Mầm non

Điện thoại: 052.3850951
Email: 
minhhuong@donghoi.edu.vn

Họ tên: ĐINH THỊ THANH TÌNH
Phần hành : 
Tổ THCS

Điện thoại: 052.3820396
Email:
thanhtinh@donghoi.edu.vn

Họ tên: TRẦN NAM SƠN
Phần hành :
 TH-TCCB

Điện thoại: 052.3850951
Email: 
trannamson@donghoi.edu.vn

Họ tên: NGUYỄN THỊ LIÊN
Phần hành : 
Kế toán - tài vụ

Điện thoại: 052.3600257
Email: nguyenlien
@donghoi.edu.vn

Họ tên: LÊ THỊ RƯỢC
Phần hành : 
Văn phòng

Điện thoại: 052.38222497
Email: 
lethiruoc@donghoi.edu.vn

Họ tên: LƯU ÁNH TUYẾT
Phần hành : 
Tiếng Anh

Điện thoại: 052.38222497
Email: 
luuanhtuyet@donghoi.edu.vn

Họ tên: PHẠM XUÂN KÌNH
Phần hành : 
Lái xe

Điện thoại: 052.38222497

Họ tên: NGUYỄN THỊ NHUNG
Phần hành : Thống kê, CNTT

Email: nhung@donghoi.edu.vn

Lượt truy cập: 1475564 lần

Đang online: 94 người