MỘT SỐ BÀI TOÁN TRONG CHUYÊN ĐỀ GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH ÁP DỤNG KIẾN THỨC TÍCH HỢP (PHẦN 2)